Projekty

Dlouhodobým projektem SOVAMM je Atlas lidové architektury, jehož vznik umožnily dva stejnojmenné grantové projekty. V Atlasu jsou primárně zpracovávána data shromážděná soupisovou, průzkumovou a dokumentační činností členů SOVAMM od r. 1964. Souběžně je prováděn terénní průzkum oblastí, které vyžadují doplnění.

S řešením Atlasu je spojen vznik databáze sídelních lokalit v českých zemích CZ_Retro, kterou SOVAMM používá pro základní prostorovou identifikaci ve svých projektech od r. 1996. Tato databáze, obohacená o prostorový rozměr ve stejnojmenné geodatabázi CZ_Retro, je od r. 2007 základem prostorové identifikace lokalit v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). V rámci IISPP je geografická část CZ_RETRO publikována webovým mapovým projektem CZ_Retro a mapovými službami (http://mapy.npu.cz/ArcGIS/rest/services/projekty/CzRetro/MapServer/4). Od roku 2012 je aplikována také na www.znicenekostely.cz. Od r. 2014 je databáze CZ_Retro rovněž využívána v projektu INTERPI, kde našla uplatnění v geografických autoritách (vyhledávání v databázi dostupné zde).

Na Atlas navazující projekt SOVPIS by měl vytvořit digitální archiv SOVAMM a převést Atlas do podoby prostorového informačního systému. Je navázán na Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) NPÚ, na jehož budování se SOVAMM podílí.

Průzkumy SOVAMM a jeho členů se podařilo identifikovat řadu konstrukcí náležejících k nejstarší dochované vrstvě našich vesnických staveb.

Z projektů SOVAMM přinesly nové poznatky v oblasti historických vesnických staveb a sídel především stavebněhistorické průzkumy (SHP) NP Podyjí a jeho OPLitomyšlska a Vysokomýtska. Průzkumy byly provedeny ve třech stupních podrobnosti od inventarizace řešených území v měřítku 1:5000, přes průzkumy sídel 1:2880-1:1000 po SHP jednotlivých objektů v podrobnostech zaměření 1:100-1:50.
Na projekt Litomyšlska, Vysokomýtska navázal publikační projekt Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách.
O výsledky množství dokumentací i průzkumů různého druhu se opírají i další publikační projektyLidová architektura v jižních Čechách a Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužiny v Čechách.

Městským sídlům byl věnován projekt Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci. Projekt by mělo završit vydání 9. a 10. svazku Měst a městeček v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

  • GA103/94/1488 – Atlas lidové architektury (1994–1996, GA0/GA)
  • PK96P03OPP014 – Stavebněhistorický a urbanisticko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP – modelový příklad GIS a systému urbanistické stability (1996–1997, MK0/PK)
  • PK99P04OPP034 – Atlas lidové architektury České republiky (1999–2001, MK0/PK)
  • PK99P04OPP035 – Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS (1999–2002, MK0/PK)
  • DB06P01OPP002 – Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci (2006–2011, MK0/PK)

Z programu MKČR Kulturní aktivity v památkové péči byly podpořeny projekty:

  • SOVPIS — Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016—2021)
  • Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách (publikační projekt) (2018)
  • Lidová architektura v jižních Čechách (publikační projekt) (2021)
  • Výstava díla Otakara Máčela (1920—1997) a Jaroslava Vajdiše (1920—2006) (2021)
  • Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužiny v Čechách (publikační projekt) (2022)

Projekty SOVAMM: