Stanovy SOVAMM

Název, sídlo a obvod činnosti (I)
1.    Sídlem Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z.s. (dále jen SOVAMM) je Brno. Spolek působí na území České republiky.
Používaná zkratka spolku: SOVAMM. Anglický ekvivalent jména spolku: Association for the Renewal of the Village and the Small Town.

Účel SOVAMM (II)
1.    SOVAMM je odborné zájmové sdružení, jehož účelem je:
1.1    Studium vývoje osídlení a jeho prvků (krajina, sídlo, dům etc.) a těch činností ve venkovském prostoru, které se projevovaly či projevují v tvářnosti krajiny a sídel.
1.2    Zachování historické regionality respektive obnovení její kontinuity.
1.3     Studium sociálního a kulturního vývoje a současnosti vesnice a malého města.
1.4    Průzkum, dokumentace a snahy o ochranu, zachování a obnovu veškerých hodnot včetně dosud nepoznaných, a to jak jednotlivých objektů, tak celých sídel včetně parcelace a celé kulturní krajiny.
1.5    Zachování a utváření vzhledu místa s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska, podporu z tradice vycházející estetiky a technologií (místních materiálů) a s tím související poradenské služby v oblasti urbanismu, architektury, územního plánování a nového užití národního kulturního dědictví.
1.6    Posílení obecního společenství v sociálním, hospodářském a kulturním ohledu, s důrazem kladeným zvláště na uvědomění si kulturního významu vlastního prostředí.
1.7    Odborná publikační a popularizační činnost.

2.    Proto usiluje o vytvoření takových podmínek, v nichž by se do obnovy obcí zapojil co nejširší okruh obcí a občanů.

3.    Hlavní prostředky činnosti SOVAMM:
– výzkum a dokumentace
– spolková činnost
– publikační, ediční a výstavní činnost
– informování členů spolku i veřejnosti
– projekční a poradenská činnost
– ochrana kulturního a přírodního dědictví vesnice a malého města
– zvyšování odborné úrovně členů
– osvětová činnost

Členství v SOVAMM (III)
1.    Členství v SOVAMM je individuální. SOVAMM má členy řádné, případně i čestné.
2.    Členem se může stát každý občan České republiky, krajan nebo cizinec, který splňuje podmínky členství, souhlasí s cíli spolku a respektuje jeho stanovy.
3.    Řádným členem SOVAMM se může stát každý, kdo se podílí na činnosti SOVAMM dle článku (II) a kdo předloží kolegiu písemné doporučení alespoň 3 členů spolku a doporučení vědecké rady SOVAMM a je po hlasování sněmu schválen 2/3 většinou přítomných.
4.    Čestným členem SOVAMM se může stát kdokoli, kdo je doporučen 1/3 členů a schválen současně nejméně 2/3 členů.
5.    Členství v SOVAMM vzniká v den schválení sněmem.
6.    Členství zaniká vystoupením na vlastní žádost ohlášeným písemně kolegiu, úmrtím nebo vyloučením člena na základě návrhu kolegia SOVAMM pro nedodržování stanov, poškozování dobrého jména spolku nebo za činnost směřující proti hlavním cílům spolku. Kolegium předloží návrh sněmu. Členství zaniká automaticky při neplacení členských příspěvků a neomluvené účasti na dvou po sobě následujících sněmech.
7.    Seznam členů SOVAMM je neveřejný a je pro členy přístupný na internetových stránkách spolku. Zápisy  v tomto  seznamu  provádí  sekretář  při  vzniku  a  zániku  členství  a  dále  při jakékoliv změně podstatných údajů.

Povinnosti členů (IV)
1.    Podporovat činnost spolku.
2.    Jednat ve shodě s profesní etikou a dobrým jménem SOVAMM.
3.    Účastnit se jednání sněmu a spolkových orgánù, do nichž byl zvolen.
4.    Podporovat a prosazovat usnesení sněmu a kolegia.
5.    Přispívat členskými příspěvky, dary, dobrovolnou prací a odkazy k činnosti SOVAMM.

Práva členů (V)
1.    Členové mají právo podílet se na řízení SOVAMM prostřednictvím sněmu členů, mají právo volit a být voleni do orgánů SOVAMM a být informováni o jejím hospodaření a činnosti.
2.    Členové mají právo používat společné dokumentační a zpravodajské materiály, navrhovat činnost SOVAMM, účastnit se jí a přechodně se sdružovat do pracovních a akčních skupin.

Orgány SOVAMM (VI)
1.    Orgány SOVAMM jsou sněm členů, kolegium viceprezidentů, vědecká rada a dozorčí rada. Sněm je usnášeníschopný vždy, bez ohledu na počet přítomných členů.  Ostatní orgány jsou usnášeníschopné, je – li přítomna alespoň polovina členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů. O předem stanoveném programu lze v nepřítomnosti hlasovat písemně delegovaným hlasem.
2.    Vrcholným orgánem SOVAMM je sněm členů. Sněm členů je svoláván kolegiem viceprezidentů jednou ročně nebo i mimořádně, požádá-li o jeho svolání nejméně jedna pětina celkového počtu členů. Usnesení jsou závazná pro kolegium viceprezidentů. Sněmu je též vyhrazeno měnit stanovy, rozhodovat o sloučení SOVAMM s jinou organizací, rozhodnout o zániku SOVAMM a volit kolegium viceprezidentů a prezidenta a dozorčí radu.
3.    Kolegium viceprezidentů je pracovním orgánem SOVAMM. Zasedá dle potřeby pravidelně nejméně dvakrát ročně. Svolává ho prezident a to i na žádost pouze jednoho člena kolegia.
Sněm volí ze svého středu 4 viceprezidenty a prezidenta s funkčním obdobím dvou let. Prezident je statutárním orgánem spolku. Řídí jednání kolegia. Kolegium má též k dispozici sekretáře a pokladníka. Oba jsou povinni se řídit jeho usneseními. Sekretář zastupuje kolegium, má podpisové právo a opatruje razítko. Pokladník spravuje majetek SOVAMM. Kolegium může jmenovat i další potřebné členy své kanceláře.
4.    Ze sněmu členů a zasedání kolegia musí být pořízen zápis.
5.    V čele kolegia stojí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezidenti ve stanoveném pořadí.
Prezident řídí zasedání kolegia i sněmu členů a zastupuje SOVAMM ve vnějších vztazích. V případě sporů mezi členy SOVAMM jmenuje prezident 3 členy smírčího soudu.
6.    Vědecká rada je odborným orgánem SOVAMM. Je jmenována kolegiem viceprezidentů, je stálá a počet jejích členů není omezen. Její členové poskytují podle potřeby orgánům SOVAMM a jeho členům odborné konzultace a náměty k činnosti. Mají právo užívat titul tajný vědecký rada.
7.    Dozorčí rada je kontrolním orgánem SOVAMM. Dohlíží na hospodářskou a finanční činnost. Je volena sněmem na dva roky. Kontroluje dodržování zákonnosti a stanov, prověřuje stížnosti a zajišťuje nápravu. Jednou ročně též provádí revizi majetku a účtů.

Hmotné prostředky (VII)
1.    SOVAMM získává hmotné prostředky z členských příspěvků, dotací, subvencí, darů a odkazù.
2.    Z vlastní hospodářské činnosti. SOVAMM může pro plnění svých cílů zřídit hospodářské zařízení a provádět hospodářskou činnost. Tato zařízení mají právní a hospodářskou subjektivitu. Pro jejich činnost platí příslušné právní normy.
3.    SOVAMM může též spravovat cizí majetek, který mu byl svěřen do trvalého nebo dočasného užívání.

Sloučení, zánik (VIII)
1.    O sloučení s jiným spolkem nebo kulturní organizací nebo o zániku rozhoduje pouze sněm 2/3 většinou hlasů. Při zániku SOVAMM bude o způsobu vypořádání majetku a likvidaci naloženo podle rozhodnutí posledního sněmu.

Ustanovení o kontinuitě (IX)
1.    Tyto stanovy nahrazují stanovy občanského sdružení Společnosti pro obnovu vesnice a malého města registrovaného u MVČR 5.9.1991 pod j.č. VSC/1 – 7631/91-R. Zahrnují změny a doplňky přijaté 24.10.1997 6. sněmem SOVAMM, 27.5.2000 9. sněmem SOVAMM a 29.5.2015 24. sněmem SOVAMM.  Znění těchto stanov bylo schváleno 24. sněmem členů SOVAMM, který se konal ve dnech 29.-31.5.2015 ve Vlkově. Konání je potvrzeno zápisem ze dne 8.6.2015. Znění těchto stanov je účinné od 1.1.2016.

V Brně dne 1.12.2015
Aktualizováno dne 15.3.2016