Jiří Škabrada

Tajný vědecký rada a bývalý vicepresident SOVAMM

Narozen 20.2.1946 v Praze. Architekt, stavební historik, pedagog a publicista.

Vystudoval na Fakultě stavební ČVUT, obor architektura (1969). Po absolvování vojenské služby interní aspirantura na Fakultě architektury ČVUT (1971 – 74). Poté působil krátce na Archeologickém ústavu ČSAV jako „kopáč“ na oddělení archeologie středověku. (Na toto období vzpomíná Z. Smetánka v Hledání zmizelého věku.) V letech 1974 – 1986 pracoval v průzkumovém středisku Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, v atelieru lidové architektury. Z této praxe má mezi našimi odborníky největší zkušenosti s terénními výzkumy vesnických staveb. Následovala příprava prohlašování vesnických památkových rezervací a zón v tehdejším Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v letech 1986–1989, kde vedl oddělení lidové architektury, archeologických a technických památek. Poté od 1989 (s přerušením 2007 – 2008) působil na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od r. 2003 na Universitě v Pardubicích (Filosofická fakulta, Katedra historických věd; od r. 2008 rovněž Fakulta restaurování v Litomyšli). V mezidobí pedagogicky působil i na Západočeské universitě v Plzni, Fakultě stavební ČVUT v Praze, Universitě Karlově a Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Specialista na lidovou architekturu (od poznávání nejstarších vesnických staveb až po problém „slušného chování“ novostavby na české vesnici), autor mnoha knih a odborných textů, který se v oblasti stavebněhistorických průzkumů zaměřuje na lidové stavitelství a výzkum historických konstrukcí.

Školitel řady doktorandů, kteří dnes již patří k významným odborníkům (Michael Rykl, Martin Ebel a další). Od založení roku 1994 člen redakční rady časopisu Průzkumy památek, spoluzakladatel a organizátor konferencí Dějiny staveb v Nečtinech. Pořadatel odborných aktivit v areálu tvrze v Sudkově Dole u Pacova (průzkumové kurzy a semináře pro pracovníky památkové péče, studentské praxe a brigády v letech 1999 – 2007).

Jeho odborné zaměření ho přirozeně přivedlo do řad SOVAMM. Je zakládajícím členem tohoto sdružení, v němž působil po řadu let jako vicepresident a od r. 2008 požívá jako člen vědecké rady SOVAMM titul tajný vědecký rada. Pořádal sněmy SOVAMM v roce 2000 v Sudkově Dole a v roce 2013 v Širokém Dole. Aktivně se podílel na přípravě řady dalších sněmů a akcí, které SOVAMM pořádal nebo spolupořádal (především Krátký poznávací kurz lidové architektury v roce 2004 a Lidová architektura – Broumovsko 2014, 2015).

Řešitel řady projektů SOVAMM:

 • Atlas lidové architektury (1994-1996, GA0/GA)
 • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
 • Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS. (1999-2002, MK0/PK)
 • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

 • Škabrada, Jiří. Roubená klenba ve vývoji středověkých obytných staveb: (Vesnické stavitelství jako odkaz a pramen poznání): [Autoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1979. ca 20 s.
 • Voděra, Svatopluk a Škabrada, Jiří. Jihočeská lidová architektura. 1. vyd. Čes. Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 235 s.
 • Škabrada, Jiří, ed. a kol. Vesnický dům v 16. a 17. století: [příspěvky ze semináře, pořádaného Památkovým ústavem v Pardubicích a Fakultou architektury ČVUT v Praze 19.-21. března 1991 v Poličce]. Vyd. 1. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1992. 215 s. ISBN 80-01-00781-2.
 • Ebel, Martin a Škabrada, Jiří. Původní plánová dokumentace lidové architektury: materiály k dějinám architektury I. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 1996. 110 s.ISBN 80-01-01518-1.
 • Škabrada, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 246 s. ISBN 80-7203-082-5.
 • Škabrada, Jiří. Konstrukce historických staveb. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 395 s. ISBN 80-7203-548-7. (obsah)
 • Ebel, Martin a Škabrada, Jiří. Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech, Praha, Argo, 2014
 • Ebel, Martin a Škabrada, Jiří. Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech II., Praha, Argo, 2016
 • ŠKABRADA, Jiří a Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ, eds. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Pardubice, Brno: Univerzita Pardubice, SOVAMM, 2018. 512 s.
  ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), ISBN 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s.). (ukázka PDF)

P1140157

Zasvěcený výklad Jiřího Škabrady na 22. sněmu SOVAMM v roce 2013; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČR: jn20000620359

Wikipedie: Jiří Škabrada

Seznam děl Jiřího Škabrady v databázi Národní knihovny ČR.