Jiří Škabrada

Tajný vědecký rada a bývalý vicepresident SOVAMM

Narozen 20.2.1946 v Praze. Architekt, stavební historik, pedagog a publicista.

Vystudoval na Fakultě stavební ČVUT, obor architektura (1969). Po absolvování vojenské služby interní aspirantura na Fakultě architektury ČVUT (1971 – 74). Poté působil krátce na Archeologickém ústavu ČSAV jako „kopáč“ na oddělení archeologie středověku. (Na toto období vzpomíná Z. Smetánka v Hledání zmizelého věku.) V letech 1974 – 1986 pracoval v průzkumovém středisku Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, v atelieru lidové architektury. Z této praxe má mezi našimi odborníky největší zkušenosti s terénními výzkumy vesnických staveb. Následovala příprava prohlašování vesnických památkových rezervací a zón v tehdejším Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v letech 1986–1989, kde vedl oddělení lidové architektury, archeologických a technických památek. Poté od 1989 (s přerušením 2007 – 2008) působil na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od r. 2003 na Universitě v Pardubicích (Filosofická fakulta, Katedra historických věd; od r. 2008 rovněž Fakulta restaurování v Litomyšli). V mezidobí pedagogicky působil i na Západočeské universitě v Plzni, Fakultě stavební ČVUT v Praze, Universitě Karlově a Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V roce 2019 obdržel oborovou Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos české památkové péči.

Specialista na lidovou architekturu (od poznávání nejstarších vesnických staveb až po problém „slušného chování“ novostavby na české vesnici), autor mnoha knih a odborných textů, který se v oblasti stavebněhistorických průzkumů zaměřuje na lidové stavitelství a výzkum historických konstrukcí.

Školitel řady doktorandů, kteří dnes již patří k významným odborníkům (Michael Rykl, Martin Ebel a další). Od založení roku 1994 člen redakční rady časopisu Průzkumy památek, spoluzakladatel a organizátor konferencí Dějiny staveb v Nečtinech. Pořadatel odborných aktivit v areálu tvrze v Sudkově Dole u Pacova (průzkumové kurzy a semináře pro pracovníky památkové péče, studentské praxe a brigády v letech 1999 – 2007).

Jeho odborné zaměření ho přirozeně přivedlo do řad SOVAMM. Je zakládajícím členem tohoto sdružení, v němž působil po řadu let jako vicepresident a od r. 2008 požívá jako člen vědecké rady SOVAMM titul tajný vědecký rada. Pořádal sněmy SOVAMM v roce 2000 v Sudkově Dole a v roce 2013 v Širokém Dole. Aktivně se podílel na přípravě řady dalších sněmů a akcí, které SOVAMM pořádal nebo spolupořádal (především Krátký poznávací kurz lidové architektury v roce 2004 a Lidová architektura – Broumovsko 2014, 2015).

Řešitel řady projektů SOVAMM:

 • Atlas lidové architektury (1994-1996, GA0/GA)
 • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
 • Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS. (1999-2002, MK0/PK)
 • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

 • Škabrada, Jiří. Roubená klenba ve vývoji středověkých obytných staveb: (Vesnické stavitelství jako odkaz a pramen poznání): [Autoreferát kand. dis.]. Praha: [s.n.], 1979. ca 20 s.
 • Voděra, Svatopluk a Škabrada, Jiří. Jihočeská lidová architektura. 1. vyd. Čes. Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 235 s.
 • Škabrada, Jiří, ed. a kol. Vesnický dům v 16. a 17. století: [příspěvky ze semináře, pořádaného Památkovým ústavem v Pardubicích a Fakultou architektury ČVUT v Praze 19.-21. března 1991 v Poličce]. Vyd. 1. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1992. 215 s. ISBN 80-01-00781-2.
 • Ebel, Martin a Škabrada, Jiří. Původní plánová dokumentace lidové architektury: materiály k dějinám architektury I. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 1996. 110 s.ISBN 80-01-01518-1.
 • Škabrada, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 246 s. ISBN 80-7203-082-5.
 • Škabrada, Jiří. Konstrukce historických staveb. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 395 s. ISBN 80-7203-548-7. (obsah)
 • Ebel, Martin a Škabrada, Jiří. Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech, Praha, Argo, 2014
 • Ebel, Martin a Škabrada, Jiří. Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech II., Praha, Argo, 2016
 • ŠKABRADA, Jiří a Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ, eds. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Pardubice, Brno: Univerzita Pardubice, SOVAMM, 2018. 512 s.
  ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), ISBN 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s.). (ukázka PDF)
 • ŠKABRADA, Jiří a kol. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1, ISBN 978-80-907440-2-8. (ukázka PDF)
 • ŠKABRADA, Jiří. Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách: K výpovědní schopnosti map stabilního katastru. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2022. 348 stran. ISBN 978-80-907440-3-5. (ukázka PDF)

P1140157

Zasvěcený výklad Jiřího Škabrady na 22. sněmu SOVAMM v roce 2013;
foto Zuzana Syrová

Národní autority ČR: jn20000620359

Wikipedie: Jiří Škabrada

Seznam děl Jiřího Škabrady v databázi Národní knihovny ČR.