Martin Čerňanský

Tajný vědecký rada SOVAMM

Narozen 5.6.1974. Památkář, publicista, vydavatel internetového portálu Památky a lidová architektura ČR.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze ve studijním oboru pozemní stavby, profesním zaměření architektura pozemních staveb. Problematice vesnických sídel a lidové architektury se začal věnovat pod vedením prof. Ing. arch. Svatopluka Voděry, CSc., u kterého zpracovával diplomovou i disertační práci dokončenou u doc. Ing. Bedřicha Košatky, CSc. Po ukončení studia a praxe v architektonických i projektových ateliérech nastoupil do generálního ředitelství (dříve ústřední pracoviště) Národního památkového ústavu. Zde působí jako odborný a metodický pracovník se specializací na krajinu, vesnická sídla a lidovou architekturu. V rámci svého profesního zaměření se podílí rovněž na výuce kurzů památkové péče pořádaných NPÚ.

Je členem SOVAMM od r. 2014, od r.2016 členem vědecké rady SOVAMM.

Již od dob studia se intenzivně věnuje publikování na internetu. Spolupracoval s Českým rozhlasem na portálu Lidové stavby na http://www.rozhlas.cz/lidovestavby/portal/, Založil a od roku 2000 vydává a rediguje vzdělávací portál Památky a lidová architektura ČR na http://www.lidova-architektura.czAdministruje rovněž internetový portál mezinárodního komitétu ICOMOS pro vernakulární architekturu CIAV.

Řešitel projektu SOVAMM:

  • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • ČERŇANSKÝ M., PROCHÁZKA L.: Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury I., Hlavní město Praha – Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, 2015, ISBN: 978-80-260-9070-0
  • ČERŇANSKÝ M.: Issues of Timber Heritage and Cultural Tourism in the Czech Republic, In Proc. of Int. Conference CIAV-ICTC 2015 – Timber Heritage and Cultural Tourism: Values, Innovation and Management, Chulalongkom University Bangkok, Thajsko 6 – 9. listopadu 2015; ISBN: 978-616-90599-7-4
  • Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska [online]. [Žatec: Martin Čerňanský] [cit. 2016-08-20]. Dostupné z: http://www.lidova-architektura.cz.
  • VALACH, Jaroslav et al. Informační systém poškození památek: (ontologie a ochrana stavebního dědictví). 1. vydání. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015. 111 stran. ISBN 978-80-86246-46-8.

ZuSy_P1280974Martin Čerňanský dokumentující; sněm SOVAMM 2016; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČR: jx20080414014

Seznam děl Martina Čerňanského v databázi Národní knihovny ČR.

WWW: http://www.lidova-architektura.cz