Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

– 9. a 10. svazek

V letech 1996–2011 bylo nakladatelstvím Libri vydáno 8 “řádných” svazků edice mapující všechna sídla, která mají nebo v minulosti měla titul města či městečka (městyse), a to včetně sídel zaniklých. Celkem jde o cca 1370 lokalit. Část svazků byla zpracována a vydána s grantovou podporou Ministerstva kultury, nositelem projektu byl SOVAMM (Společnost pro obnovu vesnice a malého města), řešitelem autor, ing. arch. Karel Kuča.

Od počátku se plánovalo vydání závěrečného “dodatkového” svazku, jehož cílem mělo být shromáždění všech oprav a dodatků vydaných svazků, dále různé přehledy, přehledný atlas městských lokalit a bibliografie. Objem práce postupně narostl, takže ve výsledné podobě představuje dva svazky stejného formátu a rozsahu jako ostatní svazky edice. Nynější projekt je určen pro vydání obou svazků tiskem (v nakladatelství Libri).

Devatý svazek obsahuje:

• 15 nových lokalit: jde především o obce, které po roce 1997 zcela nově obdržely titul města či městyse (v minulosti jej nikdy neměly) a proto nebyly v původní edici obsaženy (např. Kaznějov, Větřní, Jesenice, Ševětín aj.). Dále je zde několik lokalit, které tento titul obdžely již dříve, ale podařilo se to doložit až dodatečně. Všechny lokality jsou zpracovány stejným způsobem jako ostatní hesla edice, a to včetně mapového a obrazového doprovodu.
• Opravy a dodatky: nejobsáhlejší část svazku (cca 770 tiskových stran). Obsahuje jednak věcné opravy publikovaných údajů a zejména dodotky. Starší svazky mohly využít omezenější zdroje dat, které jsou nyní v rámci celé edice sjednoceny. Jde například o statistické údaje (včetně údajů ze sčítání 2001 a 2011), ale též údaje o jednotlivých typologických druzích staveb (kláštery, moderní architektura, industriální dědictví), které v 90. letech ještě nebyly k dispozici. V řadě případů se podařilo rovněž upřesnit urbanistický vývoj jednotlivých měst či městeček. Součástí je rovněž prezentace všech městských (obecních) znaků, které byly po vydání jednotlivých svazků edice nově uděleny nebo změněny.
• Abecední seznam všech městských lokalit včetně identifikačních údajů
• Převodník starých a jinjazyčných jmen
• Přehled obcí, kterým byl v letech 2006–2017 vrácen titul města či městyse na základe novely obecního zákona, která to umožnila (autor edice spolupracoval při přípravě této legislativní úpravy)
• Přehled obcí s více než 3000 obyvateli, které spolňují legislativní podmínky pro stanovení městem
• Přehled existence okresů (soudních a politických) v celém období od roku 1850
• 39 mapových listů (atlas) s vyznačením všech městských lokalit, s rozlišením podle typu titulu a jeho existence a dále podle počtu obyvatel sídelního útvaru

Desátý svazek obsahuje:

• bibliogragii k problematice měst v českých zemích obecně
• bibliografii jednotlivých městských lokalit

Oba svazky tvoří zásadní doplněk celé edice. Součástí bude rovněž CD s aktualizovaným digitálním zněním textu všech dosud vydaných svazků (tedy ve shodě s 9. svazkem).

Oba svazky jsou již autorsky zpracovány a předány nakladatelství Libri, které v průběhu roku 2018 mělo provést všechny práce nezbytné pro řádnou publikaci, tedy redakční práci, sken obrazových materiálů, grafickou úpravu a sazbu a zajištění tisku.

mesta

Související projekty: