O SOVAMM

Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s. (SOVAMM) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství.

Cíle SOVAMM:

  • Studium vývoje osídlení a jeho prvků (krajina, sídlo, dům) a činností ve venkovském prostoru.
  • Zachování historické regionality, respektive obnovení její kontinuity.
  • Studium sociálního a kulturního vývoje a současnosti vesnice a malého města.
  • Průzkum, dokumentace a snahy o ochranu, zachování a obnovu veškerých hodnot včetně dosud nepoznaných, a to jak jednotlivých objektů, tak celých sídel včetně parcelace a celé kulturní krajiny.
  • Zachování a utváření vzhledu místa s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska, podpora z tradice vycházející estetiky a technologií (místních materiálů) a s tím související poradenské služby v oblasti urbanismu, architektury, územního plánování a nového využití národního kulturního dědictví.
  • Posílení obecního společenství v sociálním, hospodářském a kulturním ohledu, s důrazem kladeným zvláště na uvědomění si kulturního významu vlastního prostředí.
  • Odborná publikační a popularizační činnost.
  • Úsilí o vytvoření podmínek, v nichž by se do obnovy obcí zapojil co nejširší okruh obcí a občanů.
  • Podpora orgánů ústředních i regionálních a obecních úřadů v souladu s uvedenými cíli, nezávislá oponentura obnovy vesnice.

SOVAMM byl a je nositelem celé řady odborných grantových projektů, podílí se na mezinárodním výzkumu hliněné architektury.
SOVAMM se podílí na tvorbě geografického informačního systému památkové péče (PaGIS), v němž garantuje datovou sadu historických lokalit České republiky. Jednotliví členové zpracovali mnoho konkrétních výzkumných i projekčních úkolů obnovy venkovských sídel a jednotlivých staveb. Zvláště významný podíl v tom připadá regulačním plánům měst a obcí.

Přehled našich aktuálních i starších projektů najdete zde.

http://opostolkach.blogspot.cz/p/2007-5-eggs-laid-before-20070510.html