Potvrzení o daru

Ke všem darům, které přesáhnou 1000 Kč ročně (včetně) zašleme dárci potvrzení o přijetí daru na začátku dalšího kalendářního roku. K vystavení tohoto dokladu potřebujeme znát adresu dárce, a pokud daruje peníze firma, potřebujeme její název, sídlo, IČO a DIČ.  Potvrzení vystavujeme až po obdržení daru, protože na něm uvádíme číslo účetního dokladu, na kterém je příjem daru zaznamenán. Na vyžádání, i před obdržením daru, můžeme připravit i darovací smlouvu, kterou podepisují obě zúčastněné strany. Na potvrzení či darovací smlouvě musí být specifikovaný účel daru, který je v souladu s platnými stanovami a účetními pravidly. Pokud částka za rok nepřesáhne 1000 Kč, vystavíme potvrzení na požádání.

·         Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.

·         Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.